ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


Διασφαλισμένη ποιότητα και εγγύηση Υφαντής!

HACCP

HACCP

Hazard Analysis & Critical Control Points. To HACCP είναι ένα σύνολο αρχών υγιεινής για την ασφάλεια των τροφίμων.

ISO 22000

ISO 22000

Η πιστοποίηση κατά ISO 22000 διασφαλίζει όλο το μήκος της αλυσίδας παραγωγής της βιομηχανίας τροφίμων, από το παραγωγό μέχρι το πωλητή λιανικής.

FOOD SAFETY

FOOD SAFETY

Διασφάλιση διαχείρισης & ποιότητας των τροφίμων κατά τη παραγωγή

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΦΑΝΤΗΣ


Η Εταιρεία ΥΦΑΝΤΗΣ Α.B.E.Ε. αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει η ασφάλεια των τροφίμων, εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων με βάση τα πρότυπα ISO 22000:2005 / IFS / BRC , αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων στην παραγωγή των προϊόντων της. Προκειμένου η ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ να είναι ταυτισμένη με την παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα κερδοφορία σε ένα δύσκολο, ανταγωνιστικό περιβάλλον η πολιτική ποιότητας και ασφάλειας της εταιρείας μας συνίσταται στις ακόλουθες αρχές.

1   Πρωτοπορία στην παραγωγή τροφίμων με γνώμονα την ποιότητα, την ασφάλεια και την νομιμότητα των προϊόντων και των διαδικασιών.

2   Διαρκής συνέπεια και καινοτομία ως προς :

 • την εικόνα της εταιρίας μας στην αγορά, από τον τρόπο προώθησης των προϊόντων μας μέχρι και την συμπεριφορά μας απέναντι στους πελάτες
 • την εστίαση στον πελάτη
 • την περιβαλλοντική μας ευθύνη
 • την αειφόρο ανάπτυξη
 • την ηθική και την ευθύνη του προσωπικού
 • τις εσωτερικές μας διαδικασίες
 • την καθολική συμμετοχή των εργαζομένων για τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας έτσι ώστε να διατηρούμε σημαντική διαφοροποίηση απέναντι στον ανταγωνισμό

3   Άψογη συμπεριφορά προς τους πελάτες και τα στελέχη μας.

4   Σωστές επαγγελματικές και ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ όλων των εργαζομένων και των συνεργατών της εταιρείας ώστε να επιτυγχάνεται ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

5   Διαρκής βελτίωση τόσο των προϊόντων και των υπηρεσιών μας όσο και των εσωτερικών διαδικασιών.

6   Δέσμευση στη διαρκή τήρηση όλων των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας μας έτσι όπως είναι καταγεγραμμένες στο Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 22000:2005, IFS και BRC.

7   Δέσμευση στην τήρηση της Νομοθεσίας (ασφάλειας τροφίμων, περιβαλλοντική και ασφάλειας εργαζομένων).

8   Εξασφάλιση της ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων μέσω της πιστής εφαρμογής και συνεχούς επαλήθευσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων.

Οι παραπάνω αρχές επιτυγχάνονται μέσα από:

 • Τη μέτρηση αντιστοίχων δεικτών και την θέσπιση συνεχώς υψηλότερων στόχων
 • Την παροχή εκπαίδευσης και τη συστηματική διάχυση των πληροφοριών σε όλους τους εργαζόμενους
 • Τη διενέργεια τακτικών συναντήσεων εντός της εταιρείας μας με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών
 • Τη διαρκή διερεύνηση της ικανοποίησης των πελατών
 • Τη συνεχή λήψη διορθωτικών ενεργειών από τα παράπονα πελατών, τις αστοχίες, Τα προβλήματα και τις αδυναμίες της εταιρείας, που λαμβάνονται ως ευκαιρίες για τη βελτίωση όλων μας
 • Τη διαρκή εφαρμογή προληπτικών ενεργειών για την εξουδετέρωση πιθανών προβλημάτων ώστε να ελαχιστοποιούνται οι δαπάνες που προκύπτουν στην εταιρεία από την εμφάνισή τους και μέσω αυτών να αποδεικνύεται η αξιοπιστία, η ικανότητα και η αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας μας

ΣΤΟΧΟΙ


Μία από τις ενέργειες της Ανώτατης Διοίκησης προκειμένου να ενισχύσει τις προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης του εγκατεστημένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων είναι η καθιέρωση μετρήσιμων στόχων ποιότητας σε όλες τις κρίσιμες λειτουργίες μέσα στην Εταιρεία.

Ανάμεσα στους στόχους, που έχουν τεθεί, συγκαταλέγονται στόχοι για την αύξηση της απόδοσης των διεργασιών, των πόρων και των δραστηριοτήτων, ώστε τα τελικώς παρεχόμενα προϊόντα στον πελάτη να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες αυτού. Οι στόχοι ποιότητας βρίσκονται σε συμφωνία με την Πολιτική Ασφάλειας και έχουν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό του εγκατεστημένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.